دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 634
Homepage URL https://iase-idje.ir
Contact name: Iranian journal of educational sociology
Contact Email info@iase-idje.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://iase-idje.ir/mag-volumes.php

List of issues https://iase-idje.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://iase-idje.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://iase-idje.ir/mag-issues.php?volume_id=7

List of articles https://iase-idje.ir/mag-articles.php?mag_id=1
https://iase-idje.ir/mag-articles.php?mag_id=17
https://iase-idje.ir/mag-articles.php?mag_id=32

Abstract examples (Persian) https://iase-idje.ir/article-1-28-fa.html
https://iase-idje.ir/article-1-30-fa.html
https://iase-idje.ir/article-1-1259-fa.html
https://iase-idje.ir/article-1-1361-fa.html
https://iase-idje.ir/article-1-1314-fa.html

Article examples (Persian) https://iase-idje.ir/article-1-28-fa.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-30-fa.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1259-fa.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1361-fa.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1314-fa.pdf

Abstract examples (English) https://iase-idje.ir/article-1-28-en.html
https://iase-idje.ir/article-1-30-en.html
https://iase-idje.ir/article-1-1259-en.html
https://iase-idje.ir/article-1-1361-en.html
https://iase-idje.ir/article-1-1314-en.html

Article examples (English) https://iase-idje.ir/article-1-28-en.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-30-en.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1259-en.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1361-en.pdf
https://iase-idje.ir/article-1-1314-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian journal of educational sociology

Designed & Developed by : Yektaweb